Fenix PRI therapie
Fenix PRI therapie

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonlijke gegevens. Je privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.

PRIVACYVERKLARING Fenix hypnotherapie

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fenix Hypnotherapie verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Fenix Hypnotherapie, of om een andere reden persoonsgegevens aan Fenix Hypnotherapie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Fenix Hypnotherapie, Molenweg 27, 2631 AA Nootdorp. De praktijk is bereikbaar via info@fenix-hypnotherapie.nl of 06 29622740.  KvK-nummer is 67835252

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fenix Hypnotherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Welke gegevens verwerkt Fenix Hypnotherapie en voor welk doel;

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum
 • Adresgegevens eventueel postadres
 • Telefoonnummer, e-mailadres
 • Eventuele gezondheidsgegevens en gegevens over je seksuele leven via intakeformulier
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Fenix Hypnotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • seksuele leven
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fenixhypnotherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Fenix Hypnotherapie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  •  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  •  je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Fenix Hypnotherapie;
  • E-mail berichtgeving: Fenix Hypnotherapie gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Fenix Hypnotherapie. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  • Gezondheidsgegevens en gegevens over je seksuele leven worden gebruikt om een behandelplan op te stellen.
  • Fenix Hypnotherapie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Bewaartermijnen:

Fenix Hypnotherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, Fenix Hypnotherapie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, maar maximaal 7 jaar vanwege de belastingsdienst. Dit betreft alleen NAW-gegevens en type behandeling zoals omschreven op de factuur. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Alles gegevens over gezondheid en seksuele leven worden na beëindiging van de behandeling vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fenix Hypnotherapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fenix Hypnotherapie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fenix Hypnotherapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Fenix Hypnotherapie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Fenix Hypnotherapie geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fenix Hypnotherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fenix-hypnotherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 Fenix Hypnotherapie wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Fenix Hypnotherapie via info@fenixhypnotherapie.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fenix Hypnotherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fenixhypnotherapie.nl

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. 

 

 

 

Psychologiepraktijk Fenix draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders