Fenix PRI therapie
Fenix PRI therapie

Algemene Voorwaarden voor Fenix Hypnotherapie

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Fenix Hypnotherapie en fenixhypnotherapie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fenix Hypnotherapie. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen Fenix Hypnotherapie en een cliënt. Uitzonderingen hierop zijn er alleen als hierdoor beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Fenix Hypnotherapie zijn vrijblijvend, maar niet als in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei manier enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Fenix Hypnotherapie kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief heffingen van overheidswege, eventuele op basis van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, maar niet als anders aangegeven.

Artikel 3. Inspanningen Fenix Hypnotherapie

Fenix Hypnotherapie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Fenix Hypnotherapie heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaat verplichting. Fenix Hypnotherapie zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Fenix Hypnotherapie melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Fenix Hypnotherapie het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling(en) aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan alleen per Whatsapp of telefonisch.

Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Fenix Hypnotherapie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Fenix Hypnotherapie de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Fenix Hypnotherapie moet verhindering voor een afspraak zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Daarnaast behoudt Fenix Hypnotherapie zich het recht voor om een cliënt te weigeren voor behandeling, of de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.

Artikel 5. Betaling

Fenix Hypnotherapie vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de praktijk mondeling aan de cliënt.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen of het bedrag moet minimaal 24 uur van tevoren op rekening van Fenix Hypnotherapie gestort staan.

De cliënt dient het gehele bedrag voor het virtuele maagband programma voor aanvang van de behandeling betaald te hebben. Hetzelfde geldt voor het basispakket van 3 sessies.

Artikel 6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Fenix Hypnotherapie vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Fenix Hypnotherapie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn. Dit zal hoofdzakelijk geschieden door middel van het invullen van het intakeformulier of contactformulier of vragenlijst. Fenix Hypnotherapie behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Fenix Hypnotherapie zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 7. Geheimhouding

Fenix Hypnotherapie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Fenix Hypnotherapie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Behalve met toestemming van Fenix Hypnotherapie is cliënt niet gerechtigd informatie, materialen zoals geluidsopnames, adviezen, e.d. ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Fenix Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fenix Hypnotherapie is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Deelname aan een hypnose sessie is vrijwillig. Fenix Hypnotherapie zal zich volkomen inzetten om de hypnose sessies naar behoren uit te voeren. De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn of haar daden tijdens en na de hypnose sessie.

Fenix Hypnotherapie is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, maar maximaal voor een bedrag van de hoogte van een hypnose sessie.

Fenix Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder andere gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cliënt vrijwaart Fenix Hypnotherapie tegen alle aanspraken van derden ter zake.

Fenix Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

Fenix Hypnotherapie heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Fenix Hypnotherapie meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo snel mogelijk, maar binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Fenix Hypnotherapie. Fenix Hypnotherapie moet de klager binnen vijf werkdagen passend antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Fenix Hypnotherapie de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Fenix Hypnotherapie en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het conflict voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Fenix Hypnotherapie daardoor gevallen, integraal voor rekening van de cliënt.

Artikel 11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Fenix Hypnotherapie het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Fenix Hypnotherapie en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie of de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

De website van Fenix Hypnotherapie bevat links naar andere sites. Fenix Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van fenixhypnotherapie op deze pagina.

Psychologiepraktijk Fenix draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders